Проектиране, експресни становища и консултации

Експертни становища, консултации и проектиране на:

- водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, в съответствие с действащите нормативни изисквания;

- автоматични пожарогасителни инсталации (спринклерни, дренчерни), както и ръчни пожарогасителни инсталации (пожарни хидранти, пожарни кранове);


Проектиране на автоматични пожарогасителни инсталации

- разработване на проекти за автоматично пожарогасене на административни и производствени сгради, складове, високи стелажи и логистични центрове.

- изработване на проекти за АПГИ по БДС EN12845, VdS CEA 4001, NFPA14


Проектиране на ВиК мрежи и съоръжения на бензиностанции

Цялостно проектиране на сградно и площадково ВиК. Проектиране на площадкови водопроводни мрежи – питейно, противопожарно и техническо водоснабдяване (автомивки), водоснабдяване от сондаж. Проектиране на площадкова канализация – битова, дъждовна и замърсена с масла канализация. Проектиране на противопожарни резервоари, помпени станции, пречиствателни съоръжения за отпадни води.


Цялостно проектиране на ВиК мрежи и съоръжения

- Проектиране на ВиК мрежи и съоръжения, вътрешносградни и площадкови мрежи – водопроводни, противопожарни и канализационни.

- Проектиране на питейни и противопожарни резервоари, помпени станции, задържателни резервоари за дъждовни води, пречиствателни станции за отпадни води.

- Предлагане на екологични решения с използване и оползотворяване на дъждовни и сиви води.

- Проектиране по LEED и BREEAM сертификатите.

Designed by Sales Force Consulting